TECHNIK GEODETA
Charakterystyka zawodu:
Geodeta to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych. Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyniki pomiarów w terenie) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej) i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane dla potrzeb gospodarczych związanych z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. Geodeci uczestniczą również w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, prowadzą obsługę montażu, dokonują pomiaru odkształceń
i przemieszczeń budowli oraz końcową inwentaryzację powykonawczą.
Geodeta obok wspomnianych już prac związanych z realizacją inwestycji i pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zajmuje się także zakładaniem i prowadzeniem ewidencji gruntów, aktualizacją materiałów geodezyjno-kartograficznych. Sporządza dokumentację geodezyjno-kartograficzną potrzebną do uregulowania stanu prawnego nieruchomości
i ustalenia ich wartości. Wykonuje też w miarę potrzeby inne prace dla potrzeb budownictwa, górnictwa, przemysłu, eksploatacji kolei i dróg, jak również rolnictwa i leśnictwa.

Możliwości zatrudnienia:
Osoba wykonująca ten zawód pracuje zwykle w firmach zajmujących się budownictwem lub wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych, wykonujących pomiary, sporządzających wyrysy z map do ksiąg wieczystych i do innych celów. Geodeta znajdzie także zatrudnienie
w firmach górniczych (także w kopalniach)i poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców).
Geodeta może pracować także w urzędach. Stanowisko to jest potrzebne na każdym szczeblu administracji samorządowej. W każdej gminie musi być zatrudniony przynajmniej jeden geodeta. Pracownik taki ma w swojej pieczy mapy terenów i świadczy usługi dla ludności oraz firm, wydając oficjalne zaświadczenia o terenie.
Geodeci pracują także w wybranych jednostkach administracji państwowej (np. Ministerstwo Budownictwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii), wydawnictwach kartograficznych
i innych miejscach, gdzie trzeba sporządzać mapy terenu.
Technik geodeta może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych.


KWALIFIKACJE:
K1. B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników pomiarów.
K2. B.35. Obsługa Geodezyjna inwencji budowlanych.
K3. B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.