Charakterystyka zawodu

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY to osoba, która zajmuje się prowadzeniem terapii poprzez odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu samodzielności osoby chorej.

Do zadań terapeuty zajęciowego należą:

 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym
 • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta
 • planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta
 • organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawia stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym
 • uczenia pacjenta posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym
 • dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego
 • przestrzeganie tajemnicy lekarskiej w zakresie leczenia pacjenta i jego rodziny
 • współpraca z lekarzami odpowiedzialnymi za rehabilitację pacjenta
 • wykonywanie wraz z pacjentem zajęć o charakterze terapeutycznym, np. krawieckich
 • przestrzeganie przepisów bhp właściwych podejmowanej aktywności w celu zapewnienia pacjentowi możliwie najwyższego bezpieczeństwa

Możliwości zatrudnienia:

 • w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych
 • psychiatrycznych oddziałach dziennych
 • sanatoriach
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • zakładach pomocy społecznej
 • dziennych domach pomocy społecznej
 • klubach seniora
 • środowiskowych domach pomocy społecznej
 • świetlicach terapeutycznych
 • hospicjach
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • szkołach specjalnych

W tym zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.