Przykładowy program nauczania:

 • zakres czynności i obowiązków pracowników działu kadr i płac,
 • regulacje prawne zawarte w kodeksie pracy i kodeksie cywilnym,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • zasady naliczania wynagrodzeń i narzut na wynagrodzenia,
 • dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym,
 • dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS,
 • sporządzanie listy płac metodą tradycyjną,
 • komputerowy program do obsługi kadr i płac,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zasady tworzenia, regulamin ZFŚS),
 • bezpieczeństwo i higiena pracy.

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • zna podstawowe zagadnienia prawa pracy oraz zakres czynności pracownika,
 • zna podstawowe prawa i obowiązki wynikające z prawa ubezpieczeń społecznych,
 • potrafi ustalić wynagrodzenie,
 • potrafi prowadzić dokumentację kadrową,
 • potrafi obsługiwać program kadrowo – płacowy,
 • potrafi obsługiwać program Płatnik.