Uwaga! Konkurs!

Biblioteka szkolna CKPiU ogłasza konkurs sleeveface – czyli ubierz się w książkę.

Sleeveface – zdjęcia przedstawiające osoby fotografowane z zasłoniętą przez okładkę książki lub czasopisma częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, śmieszne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. Należy tak zapozować lub ustawić się do zdjęć, aby poza stała się „elementem” okładki, który „wychodzi” poza papier.

Termin: do 9 kwietnia 2022 r.

Zdjęcia należy przesyłać poprzez CLASSROOM.

REGULAMIN

Organizatorzy konkursu: Biblioteka Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

Koordynatorzy konkursu: nauczyciele – bibliotekarze.

Czas trwania konkursu: do 9 kwietnia 2022 r.

Cele konkursu:

 popularyzacja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób

 rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych

 upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Zasady konkursu:

1. Uczestnikami konkursu mogą być słuchacze i pracownicy CKPiU w Górze

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że:

posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób

trzecich, nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych

dóbr prawnie chronionych.

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie

danych osobowych.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach

pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych szkoły.

5. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace nie nagrodzone w innych konkursach oraz

będące oryginalnymi pracami autorów.

6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną

zakwalifikowane do konkursu.

Format fotografii i warunki dostarczenia:

1. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace.

2. Fotografie zapisane w formacie JPEG, należy wysłać na classroome.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatorów.

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

3. Laureaci otrzymają nagrody.

4. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i szkolnym

Facebook`u

5. Wszystkie prace nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie

pokonkursowej.

6. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia.

Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich

osób trzecich przez uczestników konkursu.

2. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.