OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Charakterystyka zawodu opiekuna w domu pomocy społecznej
Opiekun w domu pomocy społecznej pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych i społecznych. Praca z osobą niesamodzielną, chorą
i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.

Do zadań opiekuna w domu pomocy społecznej należą:
• podstawowa opieka nad osobą niepełnosprawną, chorą i niesamodzielną
• udzielanie pierwszej pomocy podopiecznemu w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
• nauka podopiecznego wykonywania podstawowych czynności higienicznych
• pomoc w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów oraz wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi
• organizacja osobie podopiecznej czasu wolnego
• motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.
• aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenia lekarza bądź terapeuty
• kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego
• udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych

Możliwości zatrudnienia:
• domy pomocy społecznej
• środowiskowe domy pomocy
• Domy Pogodnej Starości
• własna działalność gospodarcza
• indywidualna opieka w domu pacjenta

Kwalifikacje:
K1. Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej