OPIEKUN MEDYCZNY

Charakterystyka zawodu opiekuna medycznego:
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej
i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Do zadań opiekuna medycznego należy:
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i wieku
• pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bio-psycho-społecznych
• pomaganie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
• aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej oraz podtrzymywanie jej aktywności społecznej
• dbanie o warunki higieniczne osoby chorej i niesamodzielnej oraz wykonywanie zabiegów pielęgniarskich
• użytkowanie profesjonalnego sprzętu i przyborów medycznych do wykonywania zabiegów higienicznych
• podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:
• szpitale - oddziały szpitalne
• zakłady opiekuńczo-lecznicze
• niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
• indywidualna opieka w domu pacjenta
• środowiskowe domy pomocy
• fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
• hospicja
• własna działalność gospodarcza
• domy pomocy społecznej

Zawód ten jest popularnym i poszukiwanym zawodem na rynku pracy w Polsce jak
i za granicą.

Kwalifikacje:
K1. Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej