TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Charakterystyka zawodu
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp
w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp
w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy
i chorób zawodowych.

Przykładowe zadania dla tego zawodu:
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, chorób zawodowych
i wyników badań środowiska pracy,
• ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, poziomu zagrożeń ze strony czynników szkodliwych dla zdrowia,
• prowadzenie szkoleń wstępnych nowo zatrudnianych pracowników,
• informowanie zwierzchników o stwierdzonych w zakładzie pracy zagrożeniach, przedkładanie propozycji ich usunięcia,
• uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących bhp,
• doradzanie w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bhp oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy technika bhp
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w każdej firmie, która prowadzi działy higieny i bezpieczeństwa pracy.
Technik bhp może pracować w:
• Państwowej Inspekcji Sanitarnej
• Urzędzie Dozoru Technicznego
• firmie zajmującej się organizacją szkoleń z zakresu BHP
• służbach BHP na stanowisku inspektora

Technik BHP, który otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie
Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy, może prowadzić własną działalność gospodarczą samodzielnie świadcząc usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz usługi doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika służby BHP.