TECHNIK ADMINISTRACJI

Charakterystyka zawodu
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym, wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych, sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych, prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej.
Technik administracji może również wykonywać zadania związane z prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników. Technik Administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem
w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Do typowych zadań zawodowych na stanowiskach pracy, należą:
• interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa,
• przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów,
• posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.
• redagowanie pism, korespondencji, sprawozdania, notatki służbowej,
• sporządzanie protokołów, umów o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzenia,
• przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Możliwości zatrudnienia.
Absolwenci mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych, tj. w:
• urzędach wojewódzkich,
• urzędach rejonowych,
• urzędach powiatowych i gminnych,
• podmiotach gospodarczych,
• firmach ubezpieczeniowych,
• bankach,
• urzędach skarbowych,
• organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji,
• zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

KWALIFIKACJA:
K1. A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji.