Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze realizuje Projekt: „KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W POWIECIE GÓROWSKIM„. Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.3 „Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego”

Czas realizacji projektu: 1 lipca 2012 r. - 31 sierpnia 2015 r.

Podpisana umowa z Instytucją Pośredniczącą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przyznaje CKPiU w Górze: 1 875 790,00 zł na realizację projektu.

CELEM PROJEKTU jest uzyskanie wykształcenia średniego w formie zaocznej przez 55 osób w okresie 38 miesięcy realizacji projektu w technikum i liceum. Umożliwi to beneficjentom przystąpienie do egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, pozwoli również łatwiej znaleźć pracę, uzyskać większe wynagrodzenie oraz da możliwość dalszego kształcenia się w szkołach policealnych lub na wyższych uczelniach.

ADRESATAMI PROJEKTU są osoby zamieszkujące teren powiatów górowskiego, lubińskiego, głogowskiego i wołowskiego w wieku 25-64 lat oraz 18-24 lat (osoby nieuczące się), które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Osoby korzystające ze wsparcia posiadają wykształcenie podstawowe (ośmioletnie), gimnazjalne lub zawodowe.

SŁUCHACZE objęci projektem otrzymują w ramach wsparcia materiały szkoleniowe: komplet podręczników, torbę, notatnik, długopis, kalkulator, pendrive. Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego objęte zostaną kursami przygotowującymi do tego egzaminu z języka polskiego, języka obcego i matematyki.

W obrębie projektu proponuje się dla słuchaczy cykl sześciu zajęć e-lerningowych, usługę informacyjną i doradczą oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

CKPiU jako placówka realizująca projekt otrzymała środki finansowe na zakup:

 • pracowni do nauki języków obcych,
 • dwóch tablic interaktywnych wraz z osprzętem i oprogramowaniem,
 • programów dydaktycznych,
 • pomocy naukowych takich jak: plansze, foliogramy, oprogramowanie,
 • książek i filmów DVD do biblioteki,
 • rzutników multimedialnych i ekranów projekcyjnych,
 • kas fiskalnych,
 • tokarki numerycznej.

Zakup sprzętu i pomocydy daktycznych uatrakcyjnia proces dydaktyczny, umożliwia stosowanie nowoczesnych metod nauczania, ułatwiając tym samym przyswajanie wiedzy.

W ramach projektu utworzono:

 • trzy oddziały trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
 • dla Dorosłych
 • dwa oddziały trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w zawodach technik mechanik i technik handlowiec.Galeria zdjęć: